Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord østreparkdrag

Første del av Østre parkdrag på Ensjø er ferdig!

I forbindelse med at Urbanium har ferdigstilt boligprosjektet Glaenga i Gladengveien 15 på Ensjø, så har man måtte oppfylle kravet i rekkefølge bestemmelsene og klargjort sin del av østre parkdrag.

Forbindelsen vil være en sammenhengende hovedtrasé bestående av turvei, gangvei og fortau med både urbant og grønt preg. Det legges til grunn at løsningene skal være universelt utformet. Strekningen går fra Stålverksveien og hele veien nedt til Ensjøveien.

Les mer…

Fristen for tilbakemelding på reguleringsplanen for Østre parkdrag nærmer seg!

Eiendoms og byfornyelsesetaten startet i 2010 opp arbeidet med reguleringsplan for Østre parkdrag og sentral tverrforbindelse på Ensjø. Forbindelsene vil være en sammenhengende hovedtrasé bestående av turvei, gangvei og fortau med både urbant og grønt preg. Det legges til grunn at løsningene skal være universelt utformet. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) sendte i slutten av september inn forslag til reguleringsplan for Østre parkdrag og Sentral tverrforbindelse øst på Ensjø til Plan- og bygningsetaten (PBE) Denne er nå behandlet og lagt ut til offentlig høring. Fristen for å komme med innspill er 28.mars 2011

Les mer…

Vil bygge boligtårn på Ensjø!

Det foreslås å bygge boligtårn på 10 etasjer som stikker omlag 10 meter over høyeste bygning på Ensjøområdet (kjerneområdet) i dag. Det foreslås et nytt næringsbygg på 10 etasjer i mellom eksisterende bygninger. Det skal bygges på flere etasjer på allerede eksisterende næringsbygg. Og som om dette ikke var utfordrende nok, så ønsker man å bygge ut et underjordisk parkeringshus i fjellet under 2 av naboeiendommene.

Boligutbyggingen som består av rekkehus og boligtårnet, ønsker man å bygge i det som er foreslått regulert som Østreparkdrag.

Les mer…

Østre parkdrag på Ensjø snart ferdig regulert!

Eiendoms og byfornyelsesetaten startet tidligere i år opp arbeidet med reguleringsplan for Østre parkdrag og sentral tverrforbindelse på Ensjø. Forbindelsene vil være en sammenhengende hovedtrasé bestående av turvei, gangvei og fortau med både urbant og grønt preg. Det legges til grunn at løsningene skal være universelt utformet. Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) sendte i slutten av september inn forslag til reguleringsplan for Østre parkdrag og Sentral tverrforbindelse øst på Ensjø til Plan- og bygningsetaten (PBE).

Hovedmålsettingen for de endringer som nå gjøres på Ensjø er å forandre området fra en bilby til en boligby. Området skal bli en levende bydel hvor folk bor og trives. Det offentliges ansvar er å legge til rette for dette gjennom bygging av forskjellige typer infrastruktur som skoler, veier, parker osv. Reguleringsplanen for Østre parkdrag og Sentral tverrforbindelse øst foreslår opparbeidelse av viktige grøntområder og veiforbindelser på Ensjø.

Les mer…

Oppstart av reguleringsplanarbeid for Østre parkdrag og sentral tverrforbindelse på Ensjø!

Eiendoms og byfornyelsesetaten starter opp arbeidet med reguleringsplan for Østre parkdrag og sentral tverrforbindelse på Ensjø. Forbindelsene vil være en sammenhengende hovedtrasé bestående av turvei, gangvei og fortau med både urbant og grønt preg. Det legges til grunn at løsningene skal være universelt utformet.

Østre parkdrag skal ved ferdigstillelse framstå som et bredt og kontinuerlig grønt “skogs”drag. Eksisterende skog og store trær skal bevares. Nye trær plantes. Området skal utformes slik at det blir tilgjengelig for lek og opphold. Parkdraget vil strekke seg fra Ensjøveien til Stålverksveien og det skal ha en gjennomsnittlig bredde på minst 30 meter og minimum 20 meter på det smaleste. Det skal være en gjennomgående tursti på hele trekningen.

Les mer…

Malerhaug Parken – Ny park på Ensjø

malerhaugparken

I reguleringsplanen for Ensjø området er det lagt opp til mange parker og parkdrag. Noe er ferdig regulert og noe skal reguleres inn først. Det er Oslo kommune som har ansvaret for å regulere inn de offentlige elementene på Ensjø. Den største parken Tiedemannsparken er ferdig regulert. Arbeidet med Østre parkdrag har startet. Når det gjelder Malerhaugeparken i Malerhaugveien 34, så har arbeidet med dette også startet. Nå er det sendt inn et planinitiativ som er første stadiet før man lager en reguleringsplan.

I kommunens saksinnsyn kan man se denne saken og følge med på hva som skjer.

Se saken på Malerhaugeparken

Se saken om Østre parkdrag

Se bilder fra Østre parkdrag

Se kart over Tidemannsparken

Malerhaug Parken — Bilde tatt fra Malerhaugveien mot Ensjøveien.

Malerhaug Parken — Bilde tatt fra Malerhaugveien mot Ensjøveien.

Østre parkdrag på Ensjø!

Ensjø – Østre parkdrag

”Bilbyen skal endres til Boligbyen” har vært en av overskriftene i forbindelse med utbygging og transformeringen av Ensjø området. Reguleringsplanene er vedtatt og grunneiere har planene klare til utvikling av området. Det er ”bare” finanskrisen som hindrer at utviklingen og utbygging av området kommer i gang.

Les mer…

Stort og flott tre kappet ned!

Før nedkapping

På biblioteksentralen sin eiendom i Malerhaugveien på Ensjø ble et stort og flott tre kappet ned onsdag 2.september. Jeg vet ikke hva som er foranledningen til at treet ble kuttet ned og det kan kanskje være gode grunner til nedkappingen.

Dette treet ville ligget rett inntil østre parkdrag som skal være et 30 meter bredt parkbelte i gjennom Ensjø området. Akkurat rett ved der hvor treet stod vil bibliotekparken ligge. Det er trist at så store og flotte trær blir offer for motorsaga.

I Veiledende plan for det offentlige rom på Ensjø (VPOR) så står det at man ønsker å lage et blå/grønt Ensjø og at man ønsker å bevare mye av den eksisterende vegetasjonen. Jeg har tidligere skrevet om 5 bjørker som ble kuttet ned i Gladengveien, håper ikke ned kuttingen av store og flotte trær fortsetter.

Etter nedkapping

Rett etter nedkapping