Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord ferd

Ferd har på nytt startet opp arbeidet med Felt G, H, I og J på Ensjø

Da var Ferd på nytt i gang med arbeide på feltene G, H, I og J. I slutten på 2014 skrev jeg at Ferd var i gang med reguleringsarbeid på feltene G, H, I og J i Tiedemannsbyen på Ensjø. I starten på 2016 skrev jeg en sak om at Ferd i slutten på 2015 hadde stoppet arbeidet med disse feltene.

Nå kan jeg på nytt opplyse at Ferd i slutten av juni 2016 har hatt kontakt med kommunen og har jobbet med å utvikle planene for feltene G, H, I og J på Ensjø. Foreløpig er dette kun synlig i kommunens saksinnsyn (postdelen).

Feltene G og H ble regulert i desember 2008. For felt I (Gladengveien 12) og felt J (Gladengveien 14) blir det varslet reguleringssak med sikte på å omregulere fra næring til bolig formål.

I Felt H har det vært planlagt barnehage og det formålet fortsetter. Det legges opp til en 6 avdelingers barnehage. I Felt G så har det vært planlagt boliger bygget som et stort kvartal, men dette vil man nå dele opp i to deler. For Gladengveien 12 og 14 så blir det startet ny reguleringssak med sikte på å bygge boliger og innlemme eiendommene inn i Tiedemannsbyen.

Foreløpig har Ferd kun hatt litt underhånden kontakt med involverte og de har bedt om forhåndskonferanse med plan og bygningsetaten. Når det foreligger mer informasjon så vil jeg komme tilbake til dette

Les presentasjonen som er fremmet i anledning dette arbeidet.

Les tidligere sak om dette

Bilde viser ny presentasjon men vil du se flere bilder over hvor feltene ligger mm.

Lagerbygningen i Sigurd Hoels vei 1 på Ensjø er ferdig revet.

Det tok ikke mer enn litt over en måned å rive den gamle lagerbygningen som stod på eiendommen. Det betyr at det som var den gamle tobakksfabrikken og bygningene som tilhørte sakte men sikkert forsvinner. Det er fortsatt litt betong som skal bort og så starter man nok snart med gravingen av tomta til det nye boligprosjektet Utsiktskvartalet. Det er den nære historien til Ensjø som nå legges i bakken og blir til støv.

Når tobakksfabrikken ble nedlagt 30 juni i 2008 så tok det ett år før man rev den første bygningen på eiendommen og det var kantina ved den gamle produksjonhallen ( se link lengre ned). Nå er det faktisk bare den hallen og det store tobakklageret som står igjen. Derimot så blir ikke den gamle produksjonshallen stående lenge, for i september starter rivingen av den bygningen også.

Les mer om nedleggelsen av fabrikken

Vil du se bilder av anlegget og rivingen av dette så kan du sjekke dette bilde arkivet!

Vil du se før og nå bilder sjekk denne saken

Ferd justerer litt på planene for boligprosjekt i Ensjøveien 3 til 5 på Ensjø

Ensjø aktuell informasjon følger med på boligprosjekt som er under arbeid på Ensjø og dette prosjektet har blitt omtalt flere ganger. Sist gang var i april 2016. Nå har det vært gjennomført dialogmøte 2 og det fremkommet at Ferd har justert litt på prosjektet. Det kan se ut som at man har tatt den høyeste delen av prosjektet ned med en etasje fra 10 til 9 etasjer. (selv sier utbygger 8 etasjer + underetasje)

I referatet så skriver Plan- og bygningsetaten at man ikke kan se at topografien på eiendommen tilsier at bygningene skal være høyere enn bebyggelsen som ligger rundt. Det er fullt mulig å oppnå oppdeling og variasjon og samtidig forholde seg til høyder på omkringliggende bebyggelse. De viser igjen til tidligere standpunkt i PBE sin område- og prosessavklaring. Foreslåtte høyder er ikke i tråd med Planprogrammet for Ensjø.

For de som lurer så ligger denne eiendommen og dermed dette prosjektet i randsonen og planprogrammet for Ensjø omtaler at det i randsonen skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 % I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer, inntil 7 etasjer dersom plassering tilsier at markering og utforming tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås. Det står videre i programmet at det er netto byggetomt som legges til grunn for utnyttelsen

Det fremkommer av dokumentene at man planlegger 228 leiligheter på denne eiendommen. Det fremkommer også at totalutnyttelsen er på 221 prosent i følge utbygger. Jeg har ikke regnet på dette selv, men konstaterer at 221% er høyt over det som er tillatt i planleggingsprogrammet som sier at max tillat TU er på 150% i randsonen.

Ensjø aktuell informasjon blir faktisk litt oppgitt av alle utbyggere på Ensjø og spillet de gjennomfører. Ensjøplanen er vedtatt og er klar og tydelig, men likevel så legger de fleste grunneiere, arkitekter og utbygger seg betydelig over de høydene og utnyttelsen som er førende for området. Det gjelder ikke bare dette prosjektet, men faktisk de fleste prosjektene som er oppført på Ensjø! De spekulerer og utfordrer vedtakene fra tidligere fordi de ønsker å utnytte prosjektene maksimalt inntjeningsmessig ofte på bekostning av bomiljø, utearealer og trivsel for de som skal bo her eller allerede gjør det.

Det er etter min mening også sløsing med tiden til PBE og alle saksbehandlere som hele tiden må holde igjen disse prosjektene. Jeg mistenker også at behandlingstiden blir lengre og mer problematisk når dette skjer. Samtidig så hører vi at representanter for byggenæringen i media kritiserer de lange behandlingstidene.

Løsningen er enkel kutt ut spillet og lever prosjekter som er i tråd med planene og da går nok ting raskere.

Les tidligere sak om dette prosjektet

Kunngjøring om oppstart av detaljregulering i Ensjøveien 3-5 på Ensjø – Ferd opprettholder 10 etasjer

Som Ensjø aktuell informasjon har skrevet om i august 2015, så har Ferd startet arbeidet med å omregulere eiendommen Ensjøveien 3-5 til boliger. Det har vært gjennomført oppstartsmøte og område og prosessavklaring.

Nå er det sendt ut kunngjøring om oppstart av planarbeid. Hensikten med planarbeidet er en omregulering fra industri til bolig. Det planlegges oppført boliger med innslag av næring mot Ensjøveien og etablering av ny gang- og sykkelforbindelse gjennom planområdet. Det planlegges oppføring av boligbygg 4-10 etasjer med strøkstjenlig funksjoner i de nederste arealene mot Ensjøveien. Det planlagte prosjektet innebærer rivning av eksisterende bebyggelse

Les mer om denne saken her

Enda en bilrelatert virksomhet flytter fra Ensjø – Denne gangen er det Mitt dekkhotell

Mittdekkhotell sin avdeling på Ensjø i Bertrand Narvesens vei 57 som ligger i den gamle produksjonshallen til Tiedemannstobakksfabrikk, flytter fra Ensjø til nye lokaler på Økern.

De skriver på hjemmesiden at de etter 4 år på Ensjø flytter til Økern i mars 2016, kun 5 minutters kjøretur fra dagens avdeling i Bertrand Narvesens vei. Siste dag på Ensjø vil være fredag 11.mars 2016. Åpningsdag på ØKERN: mandag 14.mars 2016

Årsaken til at de flytter er selvsagt at Ferd og Selvaag bolig sine boligplaner og at de da må rive den gamle produksjonshallen til Tiedemannstobakksfabrikk for å kunne bygge boligprosjektet Tiedemannsfabrikken.

Les tidligere sak om Tiedemannsfabrikken

Les på hjemmesiden til Tiedemannsfabrikken.

Ferd har stanset arbeidet med boliger på feltene G, H, I og J på Ensjø

I oktober 2014 skrev jeg at Ferd var i gang med reguleringsarbeid på feltene G,H,I og J i Tiedemannsbyen på Ensjø. Jeg skrev blant annet at man I dokumentasjon tilgjengelig i kommunalt saksinnsyn fra slutten av september kan man se at Lund & Slaatto Arkitekter as på vegne av Ferd og Johan Henrik Andresen, planlegger å gjøre om eiendommene Gladengveien 12 og 14 til boliger. Eiendommene ses i sammenheng med feltene G og H i reguleringsplanen for Tiedemannsbyen vedtatt i bystyret 17.desember 2008.

Les mer…

Bilder/skisser av Selvaags nye boliger i boligprosjektet Tiedemannsfabrikken i Tiedemannsbyen på Ensjø

I slutten på januar skrev jeg om Selvaags planer og varsling av salgsstart av boliger i Tidemannsbyen. Nå har jeg fått noen tydeligere bilder fra dette første feltet til Selvaag. Feltet og prosjektet blir hetende Tidemannsfabrikken og får salgsstart i april/mai.

Utbyggingen vil bestå av boliger i 3 til 6 etasjer i 5 bygg med til sammen 158 leiligheter, som alle vil få adresse til Sigurd Hoels vei. Boligene ligger rett ved siden av Tiedemannsparken. Eiendommen er i dag bebygd med det tidligere produksjonslokalet på den gamle Tiedemanns Tobakksfabrikk. Denne bygningen vil bli revet i 2016.

Selvaag skriver at man planlegger praktiske og arealsmarte leiligheter fra 38 til 100 kvadratmeter. Noen 4-roms hjørneleiligheter vil få stuevinduer mot to parkdrag. Det vil bli lagt ut noen familieboliger med egen hageflekk, som går over to etasjer.

Les tidligere sak om dette prosjektet

Les på Tiedemannsfabrikken sin nettside

Ferd planlegger nytt boligprosjekt i Ensjøveien 3-5 med høyder på opptil 10 etasjer

I kommunalt saksinnsyn kan man lese at Ferd har startet opp prosessen med å bygge boliger på tomtene i Ensjøveien 3 og 5 igjennom å bestille oppstartsmøte. Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om at Ferd i 2011 kjøpte tomtene på Ensjø i Ensjøveien 3 og 5, som er festet bort til andre. Ferd har betalt en pris på 27 millioner for tomtene, men vil nok på en eller annen måte løse ut tomtefesterne. Det er uklart hva dette kan koste.

Les mer…

200 hustander mangler varmtvann i Tiedemannsbyen Hagekvartalet

Varmtvannet har vært borte i Tiedemansbyen Hagekvartalet siden kl 15.00, i dag søndag. Feilen ser ut til å ligge utenfor Hagekvartalet, hos energileverandør Ferd Energi AS. Til tross for intense forsøk på å løse problemet er det forstatt ikke løst pga manglende beredskap hos Ferd Energi.

Styret i Hagekvartalet Sameie 1 håper varmvannet er tilbake i løpet av mandagen.

10 til 15 næringsdrivende på Ensjø stoppes av Ferd

Ensjø aktuell informasjon har tidligere skrevet om at Ferd har kjøpt 2 tomter på Ensjø i Ensjøveien 3 og 5, som er festet bort til andre. Se sak fra 14. mai 2012 på Ensjø aktuell informasjon. Ferd har betalt en pris på 27 millioner for tomtene som er på 9 mål.

Les mer…

Ferd og Selvaag bolig ønsker endringer i felt E og F i Tiedemannsbyen på Ensjø

Ensjø aktuell informasjon skrev i april om at Ferd og Selvaag bolig hadde inngått et samarbeid om utbygging av boliger på feltene E og F i tiedemannsbyen. Nå har arbeidet kommet lengre om man ønsker å endre på feltene og endre på bygningenes plassering og høyder. Derfor jobbes det med dispensasjonssøknader til disse feltene.

Les mer om denne saken

Ferd planlegger at to nye næringseiendommer i Gladengveien på Ensjø blir omgjort til boliger.

I dokumentasjon tilgjengelig i kommunalt saksinnsyn fra slutten av september kan man se at Lund & Slaatto Arkitekter as på vegne av Ferd og Johan Henrik Andresen, planlegger å gjøre om eiendommene Gladengveien 12 og 14 til boliger. Eiendommene ses i sammenheng med feltene G og H i reguleringsplanen for Tiedemannsbyen vedtatt i bystyret 17.desember 2008.

Gladengveien 12 er i dag i sin helhet utleid til Opel forhandleren Mobile Oslo som driver bilsalg og bilverksted på eiendommen. Gladengveien 14 er et kontorbygg med flere forskjellige leietakere.

Les mer…

Skanska legger ut nye boliger på Ensjø - salgstrinn 2 av Peterborgkvartalet kommer i september

Skanska og Ferd legger i september ut neste salgstrinn i Petersorgkvartalet. Det blir 84 nye leiligheter fra 46 til 124 kvadratmeter. Man skriver på hjemmesidene at flere av leilighetene er gjennomgående og har god utsikt fra vestvendte balkonger mot indre parkområde og Ekebergåsen. Pris og prospekter er ikke tilgjengelig enda. Det vil komme ytterligere ett salgstrinn av dette prosjektet.

Les mer…

Topp salg av nye boliger på Ensjø - 71 solgt i andre kvartal 2014!

På Ensjø Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de 5 store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra starten på april og frem til slutten av juni (andre kvartal) solgt totalt 71 nye boliger. Sammenlignet med fjerde kvartal i 2013 og første kvartal i 2014 så viser andre kvartal et betydelig løft i salget av nye boliger. 71 salg er mer enn dobbelt så mye som i første kvartal.

Les mer…

Historien om søylehuset «Marienlyst» som stod på Ensjø, men som nå befinner seg på Ekeberg

I disse tider når Ensjø området er i ferd med å gjennomgå en transformasjon fra industri og næringsområder til boligområder, så er det greit å ha et blikk på historien til området.
Historisk beskrives det at Peterborg lå der det opprinnelig var en løkke, som på 1700-tallet var skilt ut fra Bergsløkken, det som i dag heter Kampen. Peter Krabbe var forpakter for eiendommen og derav opprinnelsen til navnet Petersborg.

I 1823 overtok visekonsul Henrich Reich som forpakter. Inspirert av antikken fikk han oppført en staselig sommerbolig med søylegang rundt hele bygget. Husk at i 1823 lå dette området langt utenfor byen sine grenser. Det er først fra 1887 at dette området blir synlig på kart. På kart fra 1900 kan man se de tre husene som lå på området. Søylehuset har på kartet fra 1900 navnet Marienlyst og de to andre heter Petersborg. På flyfoto fra 1937 kan man se de samme husene.

Les mer om historien her

Ferd inngår partnerskap med Selvaag bolig om utvikling av to nye felt på Ensjø

Ferd skriver på sine hjemmesider at de en stund har søkt etter en partner for utvikling og realisering av de neste delfeltene i Tiedemannsbyen på Ensjø. Felt som vil gi ca 330 nye boliger. De opplyser at man nå har valgt å inngå et 50/50 samarbeid med Selvaag Bolig ASA.

Les mer…

10 prosent av leilighetene i Petersborgkvartalet på Ensjø ble solgt første salgsdag!

Torsdag 5.september kl.1700 var det salgsstart av Ferd/Skanska sine boliger i boligprosjektet Petersborgkvartalet på Ensjø. I løpet av kvelden ble det solgt 6 leiligheter, et salg som tilsvarer 10 prosent. Det ble solgt toroms, treroms og fireroms leiligheter denne kvelden.

Petersborgkvartalet består av til sammen 210 leiligheter i 3 blokker. Salgstrinn 1 som består av oppgang A og B har til sammen 61 leiligheter med et bredt spekter av leiligheter fra 2-roms, 3- og 4-roms, Senere i de neste byggetrinnene kommer noen 5-roms leiligheter. Størrelsene varierer fra cirka 46 til cirka 112 kvm BRA. Prisene starter på 2,5 millioner for en 2 roms i første etasje på 46 kvadratmeter og slutter på 6,5 millioner for en leilighet på 112 kvadratmeter i 5 etasje.
Tiedemannsbyen og Petersborgkvartalet ligger høyt og luftig på Ensjø i Sigurd Hoels vei, med innkjøring fra Ensjøveien.

Så spørs det om et salg på 6 leiligheter (10 prosent) kan sies å være godt eller dårlig? Dette må også sees i lys av hva Ferd/Skanska har solgt på første salgsdager på Ensjø tidligere. I juni 2010 hadde man på første salgsdag 7 salg (10 prosent) i Tiedemannsbyen sitt første prosjekt, Hagekvartalet. Ferd/Skanska har dermed i 2013 et salg på linje med hva man har solgt på første salgsdag ved tidligere salg på Ensjø. Erfaringer fra Hagekvartalet viser at salgene kommer sakte men sikkert, men at det kan ta litt tid.

Denne uken har vi sett at Obos har nedgang i sitt først dagssalg og at Ferd/Skanska har omtrent samme nivå som sist gang. Det er nok for tidlig å trekke noen konklusjoner av disse salgene i forhold til hvordan nyboligmarkedet vil gå fremover.

Jeg tror nok at man kan si at folk er litt mer forsiktig nå i 2013. Det blir veldig spennende å se hvilket salg Obos og Ferd/Skanska får av salg i ukene fremover.

Les mer om prosjektet

Les mer om prisene

Les mer om boligsalg på Ensjø

Mer enn 100 personer møtte på informasjonsmøte om Ensjø!

Onsdag kveld ble det gjennomført informasjonsmøte om ensjøområdet og fremtiden til området. Noe av møtet gikk ut på å informere om planene og hva som har skjedd så langt i utviklingen av området. Noe gikk ut på å informere om prosjekter som pågår og noe på hva man som beboer på Ensjø kan forvente av fremtiden.

Les mer…

Husk! Informasjonsmøte om Ensjø onsdag 10. april kl. 18.00

Minner om dette møtet! Eiendoms-og byfornyelsesetaten i Oslo kommune inviterer til åpent informasjonsmøte om utviklingen på Ensjø. Møtet finner sted onsdag 10. april 2013 kl. 18.00-20.00 på Fyrstikkallen skole, Fyrstikkalleen 21.

Les mer…

På Ensjø er det solgt 43 nye boliger i første kvartal 2013!

På Ensjø – Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra årskiftet og fram til slutten av mars solgt totalt 43 nye boliger. (Bildet er fra Marienfryd som har solgt flest boliger siste kvartal)

Det starter å bli tomt for nye boliger på Ensjø. Nå er det kun 61 usolgte nye boliger i de store prosjektene. Men fortvil ikke, det kommer snart påfyll av nye boliger skal vi tro utbyggerne. Les mer på slutten av denne saken.

Les mer…

Informasjonsmøte om Ensjø onsdag 10.april 2013

Eiendoms-og byfornyelsesetaten i Oslo kommune inviterer til åpent informasjonsmøte om utviklingen på Ensjø. Møtet finner sted onsdag 10. april 2013 kl. 18.00-20.00 på Fyrstikkallen skole, Fyrstikkalleen 21.

Les mer…

Bygg.no skriver om Hagekvartalet på Ensjø!

En pipe og en representasjonsbolig er det eneste som står igjen av den gamle tobakksfabrikken på Ensjø. Hagekvartalet- også kalt Tiedemannsbyen Felt D – er det siste boligprosjektet som reiser seg fra tobakksasken.

Les mer på bygg.no

Ensjø før og nå - Administrasjonsbygget på Tiedemanns tobakksfabrikk 1968 og 2013

Administrasjonsbygget på Tidemanns tobakksfabrikk ble oppført i perioden 1968-1972. Det ble revet i mai 2011 og nå er boligprosjektet Hagekvartalet oppført på området.

Les mer…