Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord pbe

Ferd justerer litt på planene for boligprosjekt i Ensjøveien 3 til 5 på Ensjø

Ensjø aktuell informasjon følger med på boligprosjekt som er under arbeid på Ensjø og dette prosjektet har blitt omtalt flere ganger. Sist gang var i april 2016. Nå har det vært gjennomført dialogmøte 2 og det fremkommet at Ferd har justert litt på prosjektet. Det kan se ut som at man har tatt den høyeste delen av prosjektet ned med en etasje fra 10 til 9 etasjer. (selv sier utbygger 8 etasjer + underetasje)

I referatet så skriver Plan- og bygningsetaten at man ikke kan se at topografien på eiendommen tilsier at bygningene skal være høyere enn bebyggelsen som ligger rundt. Det er fullt mulig å oppnå oppdeling og variasjon og samtidig forholde seg til høyder på omkringliggende bebyggelse. De viser igjen til tidligere standpunkt i PBE sin område- og prosessavklaring. Foreslåtte høyder er ikke i tråd med Planprogrammet for Ensjø.

For de som lurer så ligger denne eiendommen og dermed dette prosjektet i randsonen og planprogrammet for Ensjø omtaler at det i randsonen skal være en lavere utnyttelse som tar hensyn til eksisterende tilstøtende områder. Totalutnyttelsen kan være en TU på 120 til 150 % I randsonen legges det opp til en bymessig bebyggelse som skal bidra til å knytte området sammen med omkringliggende boligområder. Bebyggelsen kan oppføres i 4-5 etasjer, inntil 7 etasjer dersom plassering tilsier at markering og utforming tilfører stedet positive arkitektoniske kvaliteter. En forutsetning er at tilfredsstillende bokvalitet oppnås. Det står videre i programmet at det er netto byggetomt som legges til grunn for utnyttelsen

Det fremkommer av dokumentene at man planlegger 228 leiligheter på denne eiendommen. Det fremkommer også at totalutnyttelsen er på 221 prosent i følge utbygger. Jeg har ikke regnet på dette selv, men konstaterer at 221% er høyt over det som er tillatt i planleggingsprogrammet som sier at max tillat TU er på 150% i randsonen.

Ensjø aktuell informasjon blir faktisk litt oppgitt av alle utbyggere på Ensjø og spillet de gjennomfører. Ensjøplanen er vedtatt og er klar og tydelig, men likevel så legger de fleste grunneiere, arkitekter og utbygger seg betydelig over de høydene og utnyttelsen som er førende for området. Det gjelder ikke bare dette prosjektet, men faktisk de fleste prosjektene som er oppført på Ensjø! De spekulerer og utfordrer vedtakene fra tidligere fordi de ønsker å utnytte prosjektene maksimalt inntjeningsmessig ofte på bekostning av bomiljø, utearealer og trivsel for de som skal bo her eller allerede gjør det.

Det er etter min mening også sløsing med tiden til PBE og alle saksbehandlere som hele tiden må holde igjen disse prosjektene. Jeg mistenker også at behandlingstiden blir lengre og mer problematisk når dette skjer. Samtidig så hører vi at representanter for byggenæringen i media kritiserer de lange behandlingstidene.

Løsningen er enkel kutt ut spillet og lever prosjekter som er i tråd med planene og da går nok ting raskere.

Les tidligere sak om dette prosjektet

Hovin skole synger på siste verset og skal om kort tid rives – i nabolaget til Ensjø

I september 2010 skrev jeg på Ensjø Aktuell informasjon at om noen år så er Hovin skole revet, men det tok altså 5 år før arbeidet ble startet. Nå er det satt opp gjerder rundt Hovin skole og søknaden om riving blir straks godkjent av plan og bygningsetaten og det er bare dager eller uker til at dette skoleanlegget er borte for alltid.

Hovin skole har røtter over hundre år tilbake, men dagens bygninger ble bygget i 1954-55. Den første Hovind skole lå på Lilleberg under Søndre Hovind gård omtrent der Gilde hadde anlegget sitt i mange år, og skolekretsen som ble opprettet i 1859, omfattet Løren, Hasle, Økern, Bryn og gårdene sønnenfor disse. Den første Hovin skole ble nedlagt i 1893.

Etter denne nedleggelsen var det ikke folkeskole i strøket før en ny skole ble nødvendig i forbindelse med den omfattende bolig utbygningen på Etterstad og Valle Hovin etter krigen. Undervisningen ved Hovin skole startet opp 14.februar 1955. Skolen ble nedlagt i august 2010. Deler av skole anlegget har blitt revet i mars 2014 grunnet ny sykkelvei langs E6 og nå skal resten av området og bygningene fjernes som ett ledd i oppstarten av byggearbeidet av Vålerenga stadion.

Her kan du se bilder av Hovin skole

Les om nedleggelsen av skolen

Entra sitt prosjekt i Strømsveien 106 på Helsfyr er ute på offentlig høring men PBE protesterer – i nabolaget til Ensjø

Næringsbygget som legges ut på offentlighøring har en lang historie bak seg. I kommunalt saksinnsyn kan man lese at saken ble startet opp i 2010 og har versert litt fram og tilbake, men nå er det kommet så langt at man sender ut forslaget på offentlighøring. Med 2 alternativer.

Les mer…

Neste etappe av Hovinbekken over Ensjø er påbegynt!

Fram til nå har Hovinbekken stort sett vært nedgravd i rør og kanaler over Ensjø, Det var imidlertid en del av den opprinnelige bekken som var åpen fram til sommeren 2011, men denne ble da lagt i rør for å kunne bygge boligprosjektene Stålverksparken og Gladengen park. Når boligene er ferdig bygget så skal bekken komme opp i dagen igjen. Den dagen nærmer seg og arbeidet med å åpne bekken er startet.

Les mer…

Det nærmer seg byggestart for Vålerenga Stadion på Valle Hovin men stadion blir enklere enn tidligere vist på bilder.

Reguleringsplanen for Vålerenga stadion ble vedtatt i bystyret i Oslo i starten på september 2014. Det har tatt lang tid og mange runder for å få til det vedtaket. Dette medfører dessuten at store grønne områder på Valle Hovin kommer til å forsvinne i løpet av noen år. Men vedtak er vedtak.

Nå har arbeidet med stadion planen kommet enda lengre og arbeidet med å forberede bygging har startet. Det skal blant annet sendes ut nabovarsler og starte detaljarbeidet rundt stadion. Det har derfor blitt etablert en nettside hos arkitekten for prosjektet, der man kan lese mer og se planene for stadion.

Les mer…

Neptun Properties har lansert to nye forslag for boliger på Ensjøveien 34.

Ensjø aktuell informasjon skrev grundig om det opprinnelige boligprosjektet i starten på januar, se lenke i bunnen av saken. I kommunalt saksinnsyn har det nå dukket opp ytterligere 2 forslag i form av skisser.

Les mer…

Grenseveien 61 på Ensjø rives for å gjøre plass til boliger.

Den siste uka har arbeidet med å rive Grenseveien 61 startet opp. Alle leietakere er flyttet ut av bygget og innmaten tas ut, vinduer fjernes og om ikke lenge så dukker det nok opp en gravemaskin som jevner resten av bygget med jorda.

Les mer…

Neptun Properties vil bygge boliger på Ensjøveien 34 med punkthus på 7 etasjer nær vernet bygning.

Det ble rett før jul sendt inn varsel om oppstartsmøte for bygging av boliger på bilbutikktomta i Ensjøveien 34. Det er grunneier sammen med Neptun Properties og Arcasa arkitekter som denne gangen forsøker å gjøre noe på tomta.

Les mer…

50 nye boliger solgt på Ensjø i fjerde kvartal 2014

På Ensjø Aktuell informasjon følger jeg med på hva som skjer på Ensjø. I de store boligprosjektene som er til salgs har man i løpet av 3 måneder fra starten på oktober og frem til slutten av desember (fjerde kvartal) solgt totalt 50 nye boliger. Sammenlignet med tredje kvartal i 2014 så er dette en nedgang med 32 leiligheter.

Les mer…

ARCASA Arkitekter mener det er irrelevant hva et sameie på Ensjø, mener om deres planer for regulering av boliger på Ensjø.

Arrogant av Arcasa arkitekter eller bare en dårlig dag? Jeg kan lese i kommunalt saksinnsyn at man i tilsvar på en høringsuttalelse vedrørende Stålverksveien 1 på Ensjø i Oslo velger å ordlegge seg slik.

Sitat «Forslagsstillers tilsvar: Malerhaugveien 24/25 Gnr/Bnr 129/40 er ikke direkte nabo til Stålverksveien 1. Eiendommen ligger ca 150 meter syd for reguleringsområdet og har to større eiendommer mellom seg og reguleringsområdet langs Malerhaugveien. Utsikt mot nord mener vi er irrelevant som reguleringsparameter i denne sammenhengen. Sitat slutt

Les mer…

Skanska liker ikke at Ensjø Aktuell Informasjon publiserer informasjon om Tyngdepunktet og har klaget til Plan og Bygningsetaten i Oslo.

Tyngdepunktet på Ensjø er den siste store reguleringsplanen på Ensjø området. Her har Skanska sammen med flere andre grunneiere i flere år jobbet med å regulere området til boliger. Like lenge har jeg som skriver Ensjø Aktuell Informasjon jobbet med å lete opp og finne informasjon, for å informere videre om planene og konsekvenser av disse.

Les mer…

Reguleringsplanen for Tyngdepunktet på Ensjø er sendt til politisk behandling

Da er det etter lang vente tid og mange utsettelser endelig klart at reguleringsplanen for tyngdepunktet på Ensjø er oversendt til Byrådet for politiskbehandling. Byrådet kommer med en innstilling og sender den over til byutviklingskomiteen som etter behandling sender den videre til Bystyret. Det er i Byutviklingskomiteen den reelle politiske behandlingen skjer.

Les mer…

Boligprosjekt i Malerhaugveien 25 på Ensjø er sendt ut på offentlig høring med forslag om 188 nye leiligheter

Ensjø aktuell informasjon skrev om dette planforslaget i juli 2014, da det nesten var ferdig. Nå er det klart og sendt ut på offentlig høring.

Les mer…

Det er planlagt for lite barnehageplasser på Ensjø området i forhold til den forventede befolkningsøkningen

Det har i sommer/høst blitt åpnet flere nye barnehager på Ensjøområdet, samt at man har lagt ned en midlertidig barnehage. Dette har skjedd i boligprosjektene Stålverksparken, Marienfryd og Hovinbekken. Nå ser det likevel ut til at det er planlagt for lite med barnehageplasser på Ensjøområdet i forbindelse med den store fremtidige innflyttingen av beboere i de mange boligprosjektene.

Les mer…

Oversendelse av reguleringsforslag for Tyngdepunktet på Ensjø utsettes nok en gang – Det er også kommet klage på at forslagsstiller ikke har fulgt tidligere politiske vedtak.

Saken om Tyngdepunktet på Ensjø er nok engang utsatt oversendt til Byrådet. Opprinnelig skulle saken vært oversendt i mars, men så var fristen i juni deretter i juli. Nå er planen at forslaget skal oversendes 29.september. Ensjø Aktuell Informasjon har fulgt hele prosessen rundt dette reguleringsforslaget. Kortversjonen av dette, er nå.

Les mer…

Reguleringsplanen for Stålverksveien 1 på Ensjø er lagt ut på offentlig høring – Plan og bygningsetaten er skeptisk til høydene og vurderer å fremme eget forslag som også inkluderer barnehage.

Nå er Neptun Properties sitt boligprosjekt i Stålverksveien 1 på Ensjø lagt ut til offentligettersyn. Der foreslås en omregulering fra industri til bolig og man ønsker å bygge 3 nye blokker i fra 4 til 7 etasjer. Totalutnyttelsen er ca. 200 prosent. Plan og bygningsetaten påpeker allerede i innledningen at forslaget ikke forholder seg til føringene i Planleggings-program for Ensjø vedr. høyder (4-5 et.) og utnyttelse (120 – 150 %).

Les mer…

Reguleringsplanen for Grenseveien 61 på Ensjø behandles i byutviklingskomitéen 10. september.

Da har JM sitt arbeid med boligplanene for Grenseveien 61 kommet fram til behandling i byutviklingskomiteen. De kjøpte eiendommen for 33 millioner kroner i 2011. Etter at de først hadde kjøpt opp de andre eiendommene mellom Hovinveien og Gladengveien. Total har de kjøpt eiendom for 120 millioner kroner langs Grenseveien.

Les mer…

OL eller ikke OL på Ensjø – Nå kommer forslag om ny lokalisering av Skøytestadion på Valle Hovin

Uansett om du er tilhenger eller motstander av et OL i Oslo i 2022 så kommer man ikke utenom at det er et gigantisk arbeide som skal gjøres hvis man beslutter at det skal bli et OL i Oslo, og at man får det tildelt av IOC. Dette planleggingsarbeidet har allerede startet opp og arbeidet på går fortløpende til et eventuelt nei eller avslag på søknaden er et faktum.

Når det gjelder et Skøytestadion på Valle Hovin så startet arbeidet formelt i plan og bygningsetaten 11. juli 2013, igjennom at det formelt ble bedt om et oppstartsmøte i plansaken.

Les mer…

Teglverksdammen og Hovinbekken på Hasle og Ensjø

Vann og avløpsetaten informerer på sine sider om Teglverksdammen. I hele sommer har arbeidet med dammen pågått for fullt. Det er et kappløp med tiden. Vis-a-vis bygges nye Hasle skole som skal stå ferdig til skolestart i august 2015. Teglverksdammen og friområdet rundt må være ferdig samtidig.

Les mer…

Skanska legger ut nye boliger på Ensjø - salgstrinn 2 av Peterborgkvartalet kommer i september

Skanska og Ferd legger i september ut neste salgstrinn i Petersorgkvartalet. Det blir 84 nye leiligheter fra 46 til 124 kvadratmeter. Man skriver på hjemmesidene at flere av leilighetene er gjennomgående og har god utsikt fra vestvendte balkonger mot indre parkområde og Ekebergåsen. Pris og prospekter er ikke tilgjengelig enda. Det vil komme ytterligere ett salgstrinn av dette prosjektet.

Les mer…

Innspill fra naboer, borettslag og sameier blir ikke tatt til følge i reguleringssaken om Tyngdepunktet på Ensjø!

Da er det helt klart at naboer, borettslag og sameier som har protestert mot høydene og utnyttelsen i Tyngdepunktet på Ensjø ikke blir hørt. Oslo kommune v/Eiendoms- og byfornyelsesetaten i samarbeid med Skanska Bolig AS, Kolberg Motors AS, Consolidator AS og ANS Rolf Hofmos gate 24 sitter igjen som vinnere.

Les mer…

Malerhaugveien 28 på Ensjø kan bli barnehage i stedet for boligblokk!

Ensjø aktuell informasjon har tidligere i år skrevet om planer for etablering av boliger på eiendommen til Reprografisk industri i Malerhaugveien 28. Eiendommen har tidligere vært benyttet til trykkerivirksomhet, men har de siste årene ikke vært i bruk.

Les mer…

Jeg er litt forundret over Sporveien og Ensjø T-banestasjon! Det mangler noe?

Ensjø T-banestasjon ble etter ett år med grave og byggearbeider offisielt åpnet 19.juni 2013. Da hadde stasjonen kostet 225 millioner kroner.

Jeg må ærlig innrømme at stasjonen ser meget bra ut og oppleves som godt håndverk og god kvalitet tvers igjennom. Den gamle åpne stasjonen med fuglekvitter hadde også sin sjarm, men jeg aksepter at ting må oppgraderes og endres.

Det jeg derimot undres ganske mye over er følgende. Det har gått 6 måneder siden stasjonen stod ferdig og den har funnet sin form. Det man derimot ikke har funnet en løsning på er hvor man skal henge opp ruteinformasjonen.

Noe av det første som ble smekket opp på veggene i den nye stasjonen var montere til reklameplakatene. Sporveien har etter hvert funnet plass til en salgsautomat i et hjørne. Men ruteinformasjonen er fortsatt trykt på store plast firkanter som er stripset fast til stålrammene rundt på stasjonen. Disse stålrammene er faktisk en del av stasjonens kunstverk «Propolis» eller Bikuben som er laget av kunstneren Johannes Vemren Rygh.

På andre stasjoner rundt i byen kan man se at det finnes egne plasser for ruteinformasjon med egne stativer mørke blå i fargen og andre steder finner man mørke blå felter på veggene der den samme informasjonen henger. Men på Ensjø har man ikke funnet noen god løsning på dette.

Dette synes jeg er synd for det som henger der i dag ser litt simpelt ut og gjør at stasjonen ikke kommer til sin fulle rett. Hvem kan få til en løsning på dette?

Les mer om åpningen av Ensjø T-banestasjon

Se video fra hele bygge prosessen på ett år

Les sak om de første reklameplakatene på stasjonen

Se Ensjø T-banestasjon om kvelden