Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord samferdselsetaten

Vårrengjøring av gater og veier på Ensjø

Feiebil

Etter vinteren gleder Samferdselsetaten seg alltid til å ta fatt på den årlige vårrengjøringen. Vårrengjøringen starter så snart vær- og føreforhold tillater. De har som mål å være ferdig i hele byen før 17. mai.

Gladengveien, Ensjøveien og Stålverksveien blir rengjort 19.april
Malerhaugveien og Grønvoll allè blir rengjort 23.april

For at Samferdselsetaten sine mannskaper og til dels store renholdsmaskiner skal komme fram, vil det mange steder være behov for midlertidig skilting med parkering forbudt. Når nye parkeringsregulerende skilt settes opp, har bileier plikt til å rette seg etter den nye skiltingen innen 24 timer. Altså: hvis det blir satt opp et skilt mandag kl 20.00 med teksten “Parkering forbudt tirsdag-onsdag kl. 18-06”, vil Trafikketaten ikke kunne ilegge gebyr før tidligst tirsdag kl 20.00. Parkerer du på vei/gate åpen for alminnelig ferdsel, må du huske å sjekke skiltene en gang i døgnet!

Sjekk denne siden for å finne ut når din gate blir rengjort

Anleggsarbeider i Ensjøveien!

Samferdselsetaten skriver på sine sider at arbeidet med Ensjøveien starter nå, og man skal i 2010/2011 oppgradere Ensjøveien mellom Johan H. Andresens vei og Strømsveien. Arbeidet er en del av den pågående transformasjonen av Ensjø fra bilby til boligby

Hovedarbeidene vil bestå av:
Bygging av teknisk infrastruktur i hele prosjektets lengde, som nye vann- og avløpsledninger, kabelføringsanlegg for el, tele og IKT, veidrenering og veibelysning. Øst for Rolf Hofmos gate bygges ferdig miljøgate med veibredde på 6,5 m, sykkelfelt med bredde på 1,5 m på begge sider, grøntrabatter med trær og brede fortau.

Arbeidene som utføres nå vil legge til rette for en rasjonell nærings- og boligutbygging langs Ensjøveien, og for Samferdselsetatens senere arbeider. Utbygging av Ensjøveien i full bredde vest for Rolf Hofmos gate med grøntrabatter og permanente fortau kommer i senere entrepriser, når øvrig privat utbygging langs Ensjøveien gjør dette hensiktsmessig og mulig.

Det meste av arbeidene er planlagt utført på dagtid. Noen arbeider vil av trafikale og andre årsaker utføres på kveld og natt. Nattarbeid vil bli varslet på forhånd.

Det er planlagt at det skal være 2-veis trafikk på Ensjøveien i hele anleggsperioden. Det vil tidvis være lokale innsnevringer av kjørebanen og det må også påregnes noe bruk av signalregulering.

Les mer på Samferdselsetaten sin hjemmeside

Det blir nytt fortau langs Malerhaugveien på Ensjø.

Samferdselsetaten i Oslo kommunne har satt i gang et arbeid med å bedre forholdene for gående langs Malerhaugveien. I første omgang er det strekningen fra Grenseveien fram til Grønvoll alle som det arbeides med planer for. Det er i tillegg rykter om at forholdene for gående i Grønnvoll allè skal bli bedre.

Det er åpningen av den nye skolen på Ensjø (Fyrstikkallèn skole) som er den underliggende årsaken til disse planarbeidene. Skolen skal åpne til høsten og da må forholdene for de gående være i orden

I saksinnsyn hos plan og bygningsetaten Sak 201000831 kan man lese mer.

Da er det bare å håpe at arbeidet ikke tar lang tid

10 selskaper vil bygge om Ensjøveien til miljøgate!

Ensjøveien

I forbindelse med at Ensjøveien skal bygges om til miljøgate, måtte de som ønsket jobben levere anbud innen 10. desember. Nå har det vært anbudsåpning og fagbladet ”Våre veger” skriver om saken. Samferdselsetaten i Oslo kommune fikk inn 10 anbud før fristen gikk ut.

Entreprisen omfatter ikke bare utvidelse av vegen. Den som får kontrakten skal utføre mye arbeid under bakken, blant annet skal det legges nye ledninger for vann, avløp og overvann.

Strekningen som berøres av ombyggingen er rundt 800 meter lang og går mellom Strømsveien og Johan H. Andresens vei. Knapt halvparten av strekningen får fullt gateprofil. Her blir det atskilte baner for gående og syklende på begge sider av kjørebanen. Mellom gangbanene og sykkelbanene blir det et grønt felt med trær. Fotgjengerfeltene som krysser kjørebanen blir opphøyet.
Samferdselsetaten i Oslo kommune som er byggherre, tar sikte på anleggstart i januar neste år og fullføring i juni året etter.

Les hele saken på Våre veger

Les også tidligere sak om dette, her på Ensjø

Vær litt Julenisse og gi folk lys på veien, du kan varsle Hafslund om mørke gatelys!

Gatelys

Nå på vinteren når det kan være litt regn og det er mørkt ute, da kan det være hyggelig med litt lys. Dette gjelder spesielt hvis du er ute og går en tur eller er på vei til jobben. Selvsagt er det alltid smart å bruke refleks. Men mest av alt, så er det flott om gatelysene virker. God gatebelysning er viktig for trivsel, framkommelighet, trafikksikkerhet og trygghet.

Nå kan du bli en varsler om gatelys som ikke virker. På Samferdselsetaten sine hjemmesider, kan du melde i fra om gatelys som ikke virker. Du kan ringe på telefon 810 00 190 eller Gå inn på hafslund sine hjemmesider og varsle, klikk her

Når du kommer inn på denne siden, så får du opp et kart som det er mulig å søke seg inn i og i dette kartet kan du finne alle gatelys i Oslo.

Oppe i venstre hjørne finner du en boks hvor du skriver inn gatenavnet og deretter trykker søk, så finner du gatenummeret og vips så kommer stedet opp og du kan krysse av lys som ikke virker.

Vær litt julenisse og gi folk lys på veien i denne førjulstiden.

Åpent møte om Trafikkplan for Bydel Gamle Oslo!

Samferdselsetaten og Bydel Gamle Oslo ønsker å invitere bydelens beboere og andre interesserte til et åpent møte der vi informerer om arbeidet med ”Trafikkplan for Bydel Gamle Oslo”.

Tid: Onsdag 18.11.2009 kl. 18.00-20.00
Sted: Samferdselsetaten, Strømsveien 102, 2 etg (rett ved Helsfyr T-bane stasjon)

I tillegg til informasjon om status for ”Trafikkplan for Bydel Gamle Oslo” vil det være mulighet til å stille spørsmål og komme med kommentarer til arbeidet som presenteres.

Det gjøres oppmerksom på at arbeidet ikke er ferdig og at tanker/ideer fra møtet kan være med på å forme trafikkplanen videre.

Les mer på Samferdselsetaten

Ensjøveien ut på anbud!

Ensjøveien

Fagbladet ”Våre veger” skriver på sine sider om Ensjøveien.

Bydelen Ensjø i Oslo vil bli totalt forandret i årene framover. Tusenvis av boliger skal reises på tidligere industriområder og nåværende lagringsplasser for biler. I den forbindelsen skal Ensjøveien bygges om til miljøgate. De som vil ha den jobben, må gi anbud innen 10. desember.

Entreprisen omfatter ikke bare utvidelse av vegen. Den som får kontrakten skal utføre mye arbeid under bakken, blant annet skal det legges nye ledninger for vann, avløp og overvann. Samferdselsetaten i Oslo kommune som er byggherre, tar sikte på anleggstart i januar neste år og fullføring i juni året etter.

Strekningen som berøres av ombyggingen er rundt 800 meter lang og går mellom Strømsveien og Johan H. Andresens vei. Knapt halvparten av strekningen får fullt gateprofil. Her blir det atskilte baner for gående og syklende på begge sider av kjørebanen. Mellom gangbanene og sykkelbanene blir det et grønt felt med trær. Fotgjengerfeltene som krysser kjørebanen blir opphøyet.

Les mer på Våre veger

Gladengveien åpnet for toveis trafikk!

Gladengveien

Til glede for beboere og næringsdrivende ble Gladengveien åpnet for toveis trafikk i dag onsdag 4. November. Nå er det slutt på å kjøre store omveier rund anleggsområdet, for nå kan man kjøre begge veier i Gladengveien. Med unntak av mindre etterarbeider er man nå ferdige med anleggsarbeidene i første byggetrinn i Gladengveien.

Byggetrinn 2 med grøntrabatter med trær, Hovinbekken i åpen kanal og brede fortau bygges senere. Tidspunkt for dette er avhengig av utbyggingstakten til de øvrige utbyggerne langs Gladengveien.

Les mer hos Samferdselsetaten

Les tidligere oppslag om Gladengveien

Rolf Hofmos plass og park er snart ferdig! Men ønskede 2500 kvadratmeter ble til kun 1100 kvadratmeter!

Rolf Hofmos plass

Samferdselsetaten skriver på sine hjemmesider, se link under. ”Rolf Hofmos plass og Rolf Hofmos park er to av mange tiltak i arbeidet med å gjøre Ensjø om fra bilby til boligby. Rolf Hofmos plass er lokalisert mellom de tre nye blokkene i Ensjøveien 25. Adkomster til plassen er fra Rolf Hofmos gate og fra Ensjøsvingen.

Rolf Hofmo (1898-1966) var idrettsleder og politiker (A). Han var leder av Oslo Arbeideridrettskrets. Hofmo fikk æren for byggingen av Frognerbadet, Jordal Amfi og Ekeberganlegget (kilde: Oslo Byleksikon)

Ned mot jernbaneundergangen i Rolf Hofmos gate skal OBOS også bygge en offentlig park. (Rolf Hofmos park) Denne er planlagt å være ferdig i løpet av 2009, men kan sannsynligvis først tas ordentlig i bruk fra våren 2010.” sitat slutt

Se samferdselsetatens oppslag

I veiledende prinsipplan for det offentlige rom på Ensjø (VPOR) er det beskrevet om Park og plass ved Rolf Hofmos gate / Gjøvikbanen. Det står sitat ”Det er ønskelig å få innpasset både en park og en plass inn mot Rolf Hofmos gate. Parken vil markere inngangen til Ensjø fra Jordal. Samlet areal for plassene og parkene i dette området bør være ca. 2,5 daa. Plassene og parkene vil først og fremst knyttes til boligene i nærheten. Nærlekeplass skal innpasses.” sitat slutt.

Hva ble resultatet!
Det området som er ønsket satt av til plass og park er 2500 kvadratmeter stort? Nå har ikke jeg målt området i dag, men jeg synes det ser litt lite ut. Så jeg gikk inn og kikket på utbyggingsavtalen mellom OBOS og Kommunen og der kommer det faktiske arealet fram. Det ble ikke mer enn totalt 1099 kvadratmeter avsatt til plass og park. Dette fordeler seg på 473 kvadratmeter til park og 626 kvadratmeter til plass.

Det er viktig å følge opp at det i fremtiden blir avsatt nok plass og rom til slike tiltak. På Rolf Hofmos plass og park er det for sent, men i hele Ensjø området er det fortsatt håp så lenge det ikke er bygd så mye enda.

Rolf Hofmos plass — Her ser man parkeringsplassen til Ensjøveien 23b som nok er større enn både plassen og parken tilsammen.

Rolf Hofmos plass — Her ser man parkeringsplassen til Ensjøveien 23b

Rolf Hofmos plass — Trapp opp til plassen.

Rolf Hofmos plass — Gangvei opp til plassen. Sette fra Rolf Hofmos gate.

Rolf Hofmos park — Her på dette området blir det 473 kvadratmeter park.

Gladengveien snart ferdig!

Gladengveien

Gladengveien har i løpet av det siste året vært en stor byggeplass med masse arbeid. Dette har medført at veien har vært enveiskjørt og til tider ufremkommelig. Dette arbeidet er et ledd i utviklingen av gatene i den nye Ensjøbyen.

Nå nærmer man seg slutten på denne første byggeperioden og i desember kanskje tidligere, vil veien være åpen for trafikk i begge retninger. Gladengveien er nå asfaltert og det er etablert fortau på begge sider helt fra Ensjøveien og opp til Stålverksveien. Vel helt ferdig er man ikke og det er derfor man sier desember, for det er fortsatt noen arbeider i øvre del oppe ved Stålverksveien. Disse 100 meterne vil nok bli ferdige i løpet av kort tid.

Arbeidene er grunnlaget for den neste utviklingen. Nå har Oslo Kommune forskuttert kostnadene i forbindelse med arbeidet, men på sikt skal utbyggingsavtalene med grunneierne dekke kostnadene. Inntil boligbyggingen tar seg opp og grunneierne vil ta sjansen på å bygge boliger, så vil det ikke skje noe mer i Gladengveien på en stund.

Her kan du se hva samferdselsetaten skrev i tidligere

Gladengveien — Her ved Stålverksveien er man fortsatt ikke helt ferdig.

Du kan varsle om gatelys som ikke virker!

Gatelys

Nå på høsten når det kan være litt regn og det er mørkt ute, da kan det være hyggelig med litt lys. Dette gjelder spesielt hvis du er ute og går en tur eller er på vei til jobben eller faktisk bare streifer litt rundt. Selvsagt er det alltid smart å bruke refleks. Men mest av alt så er det flott om gatelysene virker. God gatebelysning er viktig for trivsel, framkommelighet, trafikksikkerhet og trygghet.

Nå kan du bli en varsler om gatelys som ikke virker. På Samferdselsetaten sine hjemmesider, kan du melde i fra om gatelys som ikke virker.

“Gå inn på hafslund sine hjemmesider og varsle,klikk her”http://www.hafslundnett.no/kundeservice/artikler/les_artikkel.asp?artikkelid=1971

Når du kommer inn på denne siden, så må du klikke deg inn på Hafslund sin side via en link og her får du opp et kart som det er mulig å søke seg inn i og i dette kartet kan du finne alle gatelys i Oslo og i dette kartet kan du markere og varsle om hvilke lys som er ødelagt. Litt avansert men du fikser det!