Ensjø ligger hovedsakelig i bydel Gamle Oslo og litt i bydel Grünerløkka. Området skal forandres fra å være bilby til å bli boligby i løpet av noen år. Den såkalte Ensjøbyen.Du kan følge Ensjø aktuell informasjon på Origo, Facebook, Twitter og Youtube.

Viser arkivet for stikkord vålerengastadion

Hovin skole synger på siste verset og skal om kort tid rives – i nabolaget til Ensjø

I september 2010 skrev jeg på Ensjø Aktuell informasjon at om noen år så er Hovin skole revet, men det tok altså 5 år før arbeidet ble startet. Nå er det satt opp gjerder rundt Hovin skole og søknaden om riving blir straks godkjent av plan og bygningsetaten og det er bare dager eller uker til at dette skoleanlegget er borte for alltid.

Hovin skole har røtter over hundre år tilbake, men dagens bygninger ble bygget i 1954-55. Den første Hovind skole lå på Lilleberg under Søndre Hovind gård omtrent der Gilde hadde anlegget sitt i mange år, og skolekretsen som ble opprettet i 1859, omfattet Løren, Hasle, Økern, Bryn og gårdene sønnenfor disse. Den første Hovin skole ble nedlagt i 1893.

Etter denne nedleggelsen var det ikke folkeskole i strøket før en ny skole ble nødvendig i forbindelse med den omfattende bolig utbygningen på Etterstad og Valle Hovin etter krigen. Undervisningen ved Hovin skole startet opp 14.februar 1955. Skolen ble nedlagt i august 2010. Deler av skole anlegget har blitt revet i mars 2014 grunnet ny sykkelvei langs E6 og nå skal resten av området og bygningene fjernes som ett ledd i oppstarten av byggearbeidet av Vålerenga stadion.

Her kan du se bilder av Hovin skole

Les om nedleggelsen av skolen

Siste hinder for Vålerenga stadion på Valle Hovin er borte – i nabolaget til Ensjø

I dag kunne mediene fortelle om at ESA (EFTAs overvåkingsorgan) har godkjent overdragelsen av tomten fra Oslo kommune til Vålerenga og dermed er siste hinder borte. Nå kan stadion planen realiseres. Det spekuleres i om byggestart allerede kan skje rett over sommeren.

Jes ser at Osloby.no skriver at det 24. juni skal være et ekstraordinært årsmøte i Vålerenga Fotball der man skal vedta at klubben skal bygge sin egen arena på Valle Hovin. Det er selvsagt bare et formalia vedtak, men mindre det er betydelige utfordringer med finansieringen og låne opptak. 400 milioner i lån er ikke ubetydelig.

Les mer…

Det nærmer seg byggestart for Vålerenga Stadion på Valle Hovin men stadion blir enklere enn tidligere vist på bilder.

Reguleringsplanen for Vålerenga stadion ble vedtatt i bystyret i Oslo i starten på september 2014. Det har tatt lang tid og mange runder for å få til det vedtaket. Dette medfører dessuten at store grønne områder på Valle Hovin kommer til å forsvinne i løpet av noen år. Men vedtak er vedtak.

Nå har arbeidet med stadion planen kommet enda lengre og arbeidet med å forberede bygging har startet. Det skal blant annet sendes ut nabovarsler og starte detaljarbeidet rundt stadion. Det har derfor blitt etablert en nettside hos arkitekten for prosjektet, der man kan lese mer og se planene for stadion.

Les mer…

Vålerenga stadion = Gjentakende trøbbel for Vålerenga fotball!

Først var det lokalisering av et stadion, deretter var det politisk kamp. Når bystyret endelig hadde flertallsvedtak, så dukket ESA og juridiske problemer opp. Så var det finansieringen og behovet for å regulere mest mulig nærings og bolig arealer inn på eiendommen. Innimellom dette så har det vært noen salamandere som et mulig problem og hele tiden har skøytehall utfordringen vært til stede. Jeg spår at et potensielt OL til Oslo i 2022 blir den neste utfordringen. Men akkurat nå er det skatt som er det nye problemet.

Les mer…

Vålerenga stadion må ut på ny offentlig høring – er det greit å bygge ned grønne områder til boliger?

Etter at byrådet tidligere i sommer påla plan og bygningsetaten (PBE) å utrede flere alternativer i denne reguleringssaken og disse avklaringene nå er kommet, så har man besluttet at saken må ut på ny offentlig høring.

I kommunalt saksinnsyn kan man lese at Byrådsavdelingen i brev av 8.november viser til PBE sitt brev av 05.11.2012 vedrørende ovennevnte. Byrådsavdelingen støtter etatens syn om at de nye alternativene må legges ut til offentlig ettersyn.

Etatens bes basere utleggelsen av de to alternativene på foreliggende materiale fra forslagsstiller, eventuelt forestå suppleringer i egen regi eller av forslagsstiller dersom dette synes påkrevd. Plan- og bygningsetaten bes forestå offentlig ettersyn og merknadsbehandling uten ugrunnet opphold.

Tidligere i saksbehandlingen så har Plan og bygningsetaten klart og tydelig sagt at de ikke ønsker boliger på dette området (felt B6) nettopp med den grunn at det stjeler store grønt områder. Vålerenga ønsker å bygge 10.200 kvadratmeter med boliger/barnehage og nå ber byrådet om at dette skal økes til det dobbelte. Det betyr at PBE ønsker at området som er gult til venstre på bildene øverst i saken skal være grønne!

I august skrev jeg om at byrådet i brevs form har pålagt plan og bygningsetaten å øke andelen boliger i Vålerenga stadion forslaget I brevet til Plan og bygningsetaten skriver byrådet/byrådsavdelingen at man ber om at det med basis i alternativ 1 og 4 utarbeides to nye alternativ der utnyttelsen i felt B6 økes fra 10 200 m2 BRA til 20 200 m2 BRA. Økningen skal i sin helhet benyttes til boligformål.

Nå har forslagene kommet på bordet og det medfører at byrådet igjennom å ha pålagt denne nye utredningen øker det totale utbyggingsarealet. Vålerenga benytter selvsagt også muligheten og øker enda mer.

Uansett så er den underliggende planen å bygge et stadionanlegg på 80.000 kvadratmeter + et av de 3 alternativene under.

A: Opprinnelig forslag = 84.500 m2 total utbygget
(inkluderer 69 000m2 kontor, + trening, skole, barnehage, bevertning)

B: Nytt alternativ 7/8 = 94. 500 m2 total utbygget
(inkluderer 61 000m2 kontor, 18 300m2 bolig + trening, skole, barnehage, bevertning)

C: Nytt alternativ nr 11/12 = 103. 300 m2 total utbygget
(inkluderer 61 000m2 kontor, 27 800 m2 bolig + ovennevnte)

Dette starter å bli en meget lang, kompleks og sammensatt plan, det finnes nå hele 12 forskjellige forslag og det er mange mulige kombinasjoner.

Det er ikke hele reguleringsplanen som skal ut på høring, men den nye delen der man skal bygge flere boliger. Dette koker ned til at byrådet ber om innspill til at det er greit å bygge ned grønne områder inne i byen for å bygge boliger på dem. Ikke ulikt den diskusjonen vi tidligere har hatt i Oslo om det var greit å bygge barnehager i grønne områder. Når saken kommer ut på høring er enda ikke klart!

Vil du lese mer om denne saken, så se linkene under.

Les tidligere sak om de forskjellige alternativene

Les brevet fra byrådsavdelingen

Les saken der byrådet pålegger PBE å legge inn flere boliger

Les NRK sak om Vålerenga og boliger

Les sak der kommunen kan kjøpe 40 prosent av Vålerenga stadion selskapet

Reguleringsplanen for Vålerenga stadion er sendt til politisk behandling.

Det er fortsatt uenighet om utnyttelsen og størrelsen på områdene rundt Vålerenga stadion. Vålerenga har redusert noe på de opprinnelige planene, men ikke så mye at man har kommet til enighet med plan og bygningsetaten. Det leveres derfor et forslag til reguleringsplan med flere alternativer.

Les mer…

Vålerenga reduserer også næringsarealene i stadion planene

I starten på oktober ble det i landets aviser omtalt informasjon om nye Vålerenga stadion. I hovedtrekk kunne informasjonen oppsummeres slik: Vålerenga ønsker nå 18.000 sitteplasser (med mulighet for senere å øke dette til 22.000), stadion er nær fullfinansiert. Vålerenga håper på politisk vedtak våren 2012 og byggestart 6 måneder senere. Byggetid blir på 2 år og stadion skal være ferdig i august 2014

Les mer…

Vålerenga stadion – Muligheten som ikke må misbrukes!

Jeg har tidligere skrevet mye om Vålerenga stadion på disse sidene. Jeg er tydelig på at jeg er positiv til prosjektet, men er også klar på at det er mange utfordringer. Denne gangen vil jeg kun ta opp utfordringen økonomi!

Les mer…

Vålerenga kan få minimum 245 millioner til bygging av ny stadion!

ABC nyheter skriver i dag om saken og her fremgår det at
- Det er riktig at vi i februar inngikk en eksklusivitetsavtale med NCC Property Development. Dette er et omfattende og krevende prosjekt hvor vi fortsatt drøfter ulike modeller med selskapet, sier styreleder i Vålerenga Fotball Odd Skarheim, til ABC Nyheter. Denne avtalen har Ensjø aktuelle informasjon omtalt tidligere på disse sidene

Les mer…

Fristen for tilbakemelding på Vålerenga stadion går ut 16.mai

Reguleringsplanen for Vålerenga stadion ligger ute på offentlig høring! Det har dermed vært mulig å komme med innspill på hvordan reguleringen skal være. Det er stor uenighet mellom Vålerenga og Plan og bygningsetaten for man har ikke ikke blitt enige om hvor stor utbygging som kan gjøres på Valle hovin.

Les mer…

Stor uenighet om reguleringsplanen for Vålerenga stadion!

Reguleringsplanen for Vålerenga stadion er nå lagt ut på høring! Det er dermed mulig å komme med innspill på hvordan reguleringen skal være. Det har imidlertid oppstått uenighet mellom vålerenga og Plan og bygningsetaten. Vålerenga og plan og bygningsetaten er ikke enige om hvor stor utbygging som kan gjøres på Valle hovin.

Les mer…

Vålerenga har solgt næringstomtene på Valle hovin til NCC

På Valle hovin er Vålerenga sitt arbeidet med Vålerenga stadion i fullgang. Nå kan det se ut som om at næringseiendommene allerede er solgt før tomten til vålerenga stadion er ferdig regulert. Det har blitt inngått en avtale om at NCC skal kjøpe næringseiendommene av Vålerenga, dette fremkommer i referat fra møte mellom partene.

I Referatet kan man lese sitat “I forbindelse med at NCC har vunnet en utlyst konkurranse som utviklingspartner for VIF, og senere kjøp og utbygging av næringstomtene som er under regulering, har NCC et ønske om å påvirke reguleringen ved å justere enkelte av formuleringene i forslaget til reguleringsbestemmelser.” Sitat slutt

Les mer…

Vålerenga stadion – komplett reguleringsforslag levert!

Vålerengafotball skriver på sine hjemmesider at man nå har levert inn komplett forslag til reguleringsplan for Vålerenga stadion på Valle Hovin. Forslaget er sendt inn til Plan og bygningsetaten i Oslo kommune.

Det finnes totalt 4 utbyggingsforslag, men det er tydelig at Vålerenga gjør som alle andre utbyggere pleier å gjøre i slike saker. De har valgt størst mulig utnyttelse, de høyeste byggehøyder og maksimal utnyttelse av omkringliggende friområder.

Les mer…

Sjelden Salamander kan stoppe Vålerenga stadion!

Vålerenga stadion kan bli utsatt eller endret etter funnet av den sjeldne og vernede salamandertypen ”Storsalamander”. Rett nord for Ensjø i Hovindammen har man funnet salamanderen og nå skal det undersøkes nærmere.

Les mer…

Hovin skole 1954 - 2010 - Nedlagt august 2010

Hovin skole har røtter over hundre år tilbake i tiden, men dagens skole ble bygget i 1954-55. Den første Hovind skole lå på Lilleberg under Søndre Hovind gård omtrent der Gilde hadde anlegget sitt i mange år, og skolekretsen som ble opprettet i 1859, omfattet Løren, Hasle, Økern, Bryn og gårdene sønnenfor disse. Den første Hovin skole ble nedlagt i 1893.

Les mer…

Vålerenga vil ha stadion med plass til 35.000 tilskuere og en total utbygging på 150.000 kvadratmeter på Valle Hovin.

I sommer har det vært fullfart i arbeidet med Vålerenga stadion og 15.juli ble det sendt inn en revidert planbeskrivelse. I denne planbeskrivelsen kommer det fram at Vålerenga ønsker å bygge ut totalt 150.200 kvadratmeter nybygg på Valle Hovin. Dette fordeler seg på 55.000 kvadratmeter stadion med plass til 35.000 tilskuere, 80.000 kvadratmeter næringsbygg og 15.200 kvadratmeter med bolig.

Les mer…

Vålerenga stadion inn i 2010 – mange utfordringer!

Hovin skole og Helsfyr atrium

Les siste sak om at Vålerenga får 245 millioner til nytt Stadion her

Arbeidet med å få til ny stadion for Vålerenga på Valle Hovin fortsetter framover og det vil nok bli mye arbeid med dette i 2010. Jeg er positiv til at Vålerenga kan bygge stadion på Valle Hovin. Jeg synes det er fint at et lag fra Oslo Øst kan få komme hjem til sin del av byen. Det kommer til å bli veldig bra at Vålerenga får sitt eget anlegg, som de kan sette eget preg på.
Det jeg er mest opptatt av og mener er de største utfordringene i denne saken, er følgende 5 punkter:

• Bygging av inntil 100.000 m2 næringslokaler i tillegg til stadion
• Fjerning av friområder
• Trafikk løsninger
• Skøytehall
• Navnevalg på området

• Bygging av inntil 100.000 m2 næringslokaler i tillegg til stadion
Vålerenga skal i tillegg til stadion bygge nærmere 100.000 m2 med næringsarealer. Det er disse 100.000 kvadratmeterne som skal skaffe økonomi i prosjektet, som er de mest problematiske. Vålerenga er blakke og har ikke midler som kan benyttes til å finansiere et stadion. Så bygging og deretter salg av næringseiendom er en kritisk faktor for å realisere et stadion. Dette betyr imidlertid at man må bygge ned grøntområder og fortette området på områder folk oppfatter som friområder i dag.

Helsfyr atrium som står som nærmeste nabo er nesten ferdig i dag, det er på 38.000 m2. VIF skal bygge noe som er nesten 2,5 ganger så stort. Når vi ser Helsfyr Atrium- og Stadion- planen sammen, så snakker vi om en utbygging nesten på størrelse med Bjørvika (Barcode).

Jeg leser i offentlige dokumenter at utbygger er pålagt av plan og bygningsetaten å lage alternative forslag til utbygging, der man blant annet skal se på stadion uten næringsarealer og med 50.000m2 alternativt 100.000m2. Dette er bra tenkt fra etaten sin side. Jeg er av de som mener at en utbygging av næringsarealer må være max 50.000 kvadratmeter, helst mindre.

• Fjerning av friområder uten at disse erstattes
Det vil forsvinne en betydelig mengde med arealer (ca 10-12 daa) som i dag er å betrakte som friområder av lokal befolkningen, men som reguleringsmessig ikke er det. Dette er grønne områder som tilfører bo kvalitet og trivsel til hele nærområdet på Ensjø, Hovin og Helsfyr. Hvis disse områdene ikke kompenseres med store nok arealer andre steder, så er dette et betydelig problem for utbyggingen.

Jeg ser i kommunikasjon mellom utbygger (Asplan Viak) og kommunen (Plan og bygningsetaten) at utbygger ber om hjelp til å finne erstatningsområder for arealer de vil bygge ned. Hvis disse områdene ikke skaffes tilveie og hvis de ikke er av like god kvalitet som de man mister, så bør dette alene stoppe utbyggingen av næringseiendommene.

• Trafikk løsninger
Men man må se på hele utfordringen. I dag når det er store konserter på Valle Hovin så er det utrolig mye parkering i nærområdene til stadionområdet dette er et betydelig forstyrrende element for lokalbefolkningen. I tillegg er innspurten og krysset Innspurten/ Grenseveien/grønvoldallè ikke dimensjonert for denne ekstra trafikken. Det blir en utfordring å sikre at de kollektive transportløsningene til området blir gode nok og man må vurdere nøye hvor mye parkeringsplasser det skal bli i tilknytning til stadionområdet.

• Skøytehall
Det er viktig at arbeider med stadion og arbeider med skøytehall samordnes slik at man ikke risikerer at man bygger den ene og ikke den andre. Jeg leser også at man fra vålerenga sin side ikke bruker Skøytehall men ….. . I vedtaket fra bystyret står det klart og tydelig skøytehall. Når man først bygger så bør man kanskje legge inn noen Curling baner også.

• Navnevalg på området
Jeg legger merke til at alle Vålerenga folkene og representanter for utbyggerne konsekvent benytter ”Vålerenga kultur- og idrettspark” når de omtaler planene. Dette området ligger imidlertid et stykke unna det som heter Vålerenga. Området i dag heter Valle Hovin og det er også kommunens konsekvente navnebruk på området. Skolen som ligger der i dag heter Hovin skole, hotellet heter Rica Helsfyr hotell, skøytestadion heter Valle Hovin, de to største bygningene på området heter Helsfyr panorama og Helsfyr atrium.

Navn er en smaks sak, men ofte det som skaper mest følelse. Jeg mener man bør benytte det gamle navnet på området og kalle det Valle Hovin.

I forbindelse med regulerings arbeider på Ensjø har Eiendoms og byfornyelsesetaten holdt åpne informasjonsmøter om planer og fremdrift og disse har vært godt besøkt av folk fra nærområdene, så langt jeg har fulgt med har det ikke vært slike møter vedrørende planen på Valle Hovin. Det kunne kanskje være en ide å gjennomføre noen slike møter.

Helt på slutten en rask repetisjon av hva som er vedtatt i bystyrevedtak 14.05.2008:

Bystyret ber byrådet overføre tomt som muliggjør stadionanlegg på Valle Hovin til Vålerenga Fotball for kr 1 under følgende forutsetninger:
• Bystyret forutsetter at Vålerenga Fotball fremmer forslag om regulering av et spesifikt område. Reguleringen må inkludere fotballstadion, skøytehall, næringsarealer og offentlig formål. Trafikkløsninger må også inkluderes i saken.
• b) Bystyret ber om at det i reguleringsplanen innpasses barnehage og en skole med idrettslinje på videregående nivå i den samlede bygningsmasse.
• c) Bystyret ber byrådet legge fram for bystyret en sak som inneholder forslag til kontrakt med Vålerenga Fotball, totalentreprise fra entreprenør fremkommet etter anbud og en samlet oppstilling som viser at stadionanlegget og at de arealer som skal beholdes av Vålerenga Fotball lar seg finansiere ved hjelp av øvrige arealer. Bystyret forutsetter at Vålerenga Fotball står som byggherre, og at Oslo kommune ikke pålegges noen form for økonomisk forpliktelse eller risiko.

For deg som er meget opptatt av detaljer, så er det mulig å gå inn på plan og bygningsetaten sine hjemmesider for å følge med i saksgangen i dette prosjektet søk på sak nr 200802334 – Innspurten – Valle Hovin – Forslag til regulering – Ny stadion for Vålerengens Idrettsforening (bruk kun nr)

Les tidligere sak her

Skøyte- og fotballfolket samarbeider om nytt anlegg på Valle hovin

Valle hovin

Østkantavisa skriver om saken 26.november. Nå ser det ut til at det blir både fotballstadion og skøytehall på Valle hovin, med felles fasiliteter plassert i midten. Det vil bli både garderober, kafeer, VIP-rom og pressefasiliterer.

Østkantavisa skriver at de har snakket med styreleder i VIF Fotball, Odd Skarheim. – Vårt prosjekt ble vedtatt i bystyret i fjor, og vi har jobbet siden da. Vi vil også at skøytefolket skal få en ny arena, og jeg tror det er et smart grep å ha de to arenaene i tilknytning til hverandre. Det vil i så fall bli unikt i Europa, sier Skarheim.

Han legger ikke skjul på hvor mye det vil bety å få på plass anlegget. – Det er enorm breddeaktivitet i området fra før, og med et slikt anlegg kan vi få bredden og eliten samme sted. Anlegget vil bli en motor for hele Oslo Øst, sier Skarheim.

Les tidligere sak om VIF stadion

Les mer i Østkantavisa

Aktiv skøyteklubb
Vålerenga stadion

Vålerenga stadion - økonomisk fiksjon og fantasi eller realitet?

I løpet av et par sommer måneder har vi vært vitne til at Stabekk har måtte selge sin nylagde stadion (Telenor arena) til investorer og man innrømmer at man tok seg vann over hodet økonomisk ved å bygge egen stadion, selv med næringslokaler inkludert.
Les mer om saken i Dagens næringsliv

Det er heller ikke lenge siden vi fikk med oss at Sandefjord måtte selge sin stadion (Komplett Arena) som var ny i 2007 til en investor gruppe for å berge økonomien i klubben og dermed klubblisensen.
Les mer i dagbladet

Og om ikke det var nok så ble Start sin stadion (Sør Arena) som var ny i 2007, solgt 25.juni av eiere som ikke ønsket å bære mer tap.
Les NRK nyheter
Flere nyheter fra NRK

På Valle Hovin planlegger Vålerenga å bygge ny stadion, et vinner utkast er presentert, etter en arkitekt konkurranse. Tomta der herligheten skal stå koster kr. 1.- og kjøpes fra Oslo kommune. Men tomta er mye større en selve stadion, for Vålerenga skal i tillegg til stadion bygge nærmere 100.000 m2 med næringsarealer i tilknytning til sin stadion. Dette arealet har økt med 40.000 m2 siden planene opprinnelig ble presentert. Det er disse 100.000 kvadratmeterne som skal skaffe økonomi i prosjektet, som er de mest problematiske.

Helsfyr atrium som står som nærmeste nabo er nesten ferdig i dag, det er på 38.000 m2. VIF skal bygge noe som er nesten 2,5 ganger så stort. Når vi ser Helsfyr Atrium- og Stadion- planen sammen, så snakker vi om en utbygging nesten på størrelse med Bjørvika (Barcode).

Om ikke de store utbyggingene alene er en stor utfordring, så jobbes det også med et navneskifte på området. I planen er man i ferd med å døpe om området til ”Vålerenga kultur- og idrettspark”. Hva mener lokalbefolkningen og skøytefolket om det, mon tro?

I dette stadionprosjektet skal man dytte inn barnehaver, skole, hotell, kontorer og mye mer, alt sammen for å sukre pillen søt nok til at flest mulig skal være positive. Det eneste man ikke har tatt med er riksanlegget for skøyter, de må stå på egne ben.

Vel, Vålerenga stadion er nok en realitet om en del år, men det er viktig å følge med på hva som skjer i denne type saker. Spesielt er det viktig å ha øye på økonomien i prosjekter som dette! Ikke misforstå meg, jeg er ikke i mot at Vålerenga får stadion på Valle Hovin, men og det er et stort MEN.

Salget av en tomt til kr 1.- hvor man skal bygge 100.000m2 næringslokaler for å finansiere stadion, må ikke innebære sponsing, av et eiendomsselskap eller en finansiell investor. En investor som om 5-10-20-40 år kan selge stadion og næringslokaler med enorm fortjeneste. Eller et fotballag som nedsyltet i gjeld etter å ha levd over evne og desperat forsøker å berge lisensen ved å selge seg billig ut av en stadion som koster veldig mye å drifte.

Størrelsen på næringslokalene er også en utfordring 100.000 m2 er veldig mye, selv halvparten av dette er over grensen, mener jeg. Nedbygging av grønne områder og ikke organiserte områder som i dag brukes av allmennheten til fordel for næringslokaler er heller ikke bra.

Men dette utbyggingsprosjektet vil nok uansett ta tid, for noe tid tilbake kunne man i Aftenposten lese at Vålerenga hadde startet forhandlinger med Norges Fotballforbund og Ullevaal stadion om en ny leieavtale. Det man skal komme til enighet om en ny femårskontrakt som skal gjelde fra 1. januar 2010 og til 2015. Det kan virke som om Vålerenga har til hensikt å spille sine kamper på vestkanten i mange år fremover.

Det går heller ikke veldig bra økonomisk for Norske Fotball klubber. Tall for 2008 presentert i Les nyhetsoppslag

Start Toppfotball AS: – 86,5 mill.
Stabæk Fotball AS: – 36 mill.
Lyn AS: – 26,3 mill.
Molde Fotball AS: – 23,5 mill.
Lillestrøm SK AS: – 20 mill.
Tromsø IL: – 19 mill.
Sandefjord Fotball AS: – 18,1 mill.
Vålerenga IF AS: – 15,7 mill.
Strømsgodset F. ASA: – 13-14 mill.
Rosenborg BK: – 12,7 mill.
Bodø/Glimt: – 9,7 mill.
Viking Fotball ASA: – 4,1 mill.
SK Brann: – 4 mill.
Fredrikstad FKS ASA: – 3,5 mill.
Ålesund Fotball AS: – 2 mill.
Grenland Fotball AS: + 2 mill.
(Kilder: 2008-regnskapene og opplysninger fra klubbene. Underskuddet til Strømsgodset er et anslag.)

Når Vålerenga skal bygge sin nye stadion, så er det viktig at man ser hvordan andre ”topplag” har løst sine stadion utfordringer. Vi ønsker ikke at Vålerenga skal komme i samme situasjon som Stabekk, Start eller Sandefjord og måtte selge stadion etter kort tid.

Vålerenga har også valgt Stor-Oslo Prosjekt som prosjektleder for videre arbeid med området
Les mer om stadion her på VIF stadion

Vålerenga stadion — Vålerenga stadion vil ligge rett fram i dette bildet. (Valle hovin til høyre i bilde og Helsfyr Atrium til venstre)

Vålerenga stadion — Hovin skole skal rives og her og i området rundt skal det bygges næringslokaler i størelsen 100.000 m2

Vålerenga stadion — Dette bildet er tatt fra omlag midtbanen på nye Vålerengastadion. Bygget i bakgrunnen er Helsfyr Atrium på 38.000 m2 Den gamle sykkel velodromen rett foran i bildet

Vålerenga stadion — Vålerenga stadion vil ligge rett fram i dette bildet. (Hovin skole til høyre på bildet og Valle hovin til venstre)